Warunki i postanowienia Subskrybenta

 

1.   NINIEJSZE WARUNKI  

1.1 Co obejmują niniejsze warunki? Są to warunki i postanowienia, na których świadczymy Usługi subskrypcji. Wniosek o rejestrację konta oraz dalsze korzystanie z naszych usług stanowić będzie akceptację niniejszych Warunków oraz zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z naszej Strony, Polityki prywatności, Polityki korzystania z plików cookie oraz wszelkich innych zasad Antstream.

1.2 Dlaczego powinno się je przeczytać? Niniejsze warunki należy uważnie przeczytać przed złożeniem u nas zamówienia. Znajdują się w nich informacje o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób będziemy świadczyć Usługi subskrypcji, jak użytkownik może i jak my możemy zmienić lub zakończyć Subskrypcję, co zrobić, jeśli pojawi się problem oraz inne ważne informacje. 

 

2.   INFORMACJE DOTYCZĄCE NAS I JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ  

2.1 Kim jesteśmy? Jesteśmy Antstream Limited, firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii, a nasza siedziba znajduje się pod adresem Horns Lodge Mere Lane, Cross In Hand, Heathfield, East Sussex, Anglia, TN21 0TY.

2.2 Jak się z nami kontaktować? Można się z nami kontaktować drogą pisemną pod adresem contact@anstream.com

2.3 Jak my możemy kontaktować się z użytkownikiem? W razie konieczności skontaktowania się z użytkownikiem zrobimy to telefonicznie lub pisemnie przez e-mail lub na adres pocztowy podany w zamówieniu.

 

3.   NASZA UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM  

3.1 Jak przyjmujemy zamówienie („Subskrypcja”) na nasze usługi („Usługi subskrypcji”)? Przyjęcie zamówienia nastąpi w momencie uiszczenia Opłaty za subskrypcję oraz wysłania przez nas wiadomości e-mail potwierdzającej akceptację zamówienia, co będzie równoznaczne z zawarciem między nami umowy.

3.2 Jeśli nie możemy przyjąć zamówienia. Jeśli nie będziemy mogli przyjąć zamówienia, poinformujemy o tym i nie pobierzemy opłaty za Usługi subskrypcji.  

3.3 Numer zamówienia. Do zamówienia użytkownika przypiszemy numer zamówienia i poinformujemy o nim w momencie akceptacji zamówienia. Pomocne będzie, jeśli każdorazowo przy kontaktowaniu się z nami w sprawie zamówienia zostanie podany nam jego numer.

    1. Twoje konto Antstream: w ramach procesu rejestracji należy podać swój adres e-mail oraz stworzyć swoją nazwę użytkownika oraz hasło do konta („Dane logowania”). Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich Danych logowania,  a my nie ponosimy odpowiedzialności za żaden nieupoważniony dostęp do konta, wynikający z niezachowania bezpieczeństwa Danych logowania. Możemy wedle własnego uznania w dowolnym momencie odrzucić lub zmienić Dane logowania użytkownika i powiadomimy w przypadku zastosowania takich zmian. Zalecamy zapoznaniem się z Zasadami Antstream dotyczącymi tworzenia nazw użytkowników.

    2. Nie należy udzielać dostępu do swojego Konta żadnym innym osobom. W przypadku podejrzenia, że dostęp do Konta uzyskała inna osoba, należy niezwłocznie nas o tym poinformować drogą e-mailową pod support@antstream.zendesk.com.

    3. Aktualizowanie danych, aby otrzymywać korzyści i oferty: Od czasu do czasu oferujemy zachęty i korzyści dla Subskrybentów Antstream. W związku z tym użytkownik odpowiedzialny jest za aktualizację swoich danych osobowych (w tym adresu, numeru telefonu i/lub innych informacji kontaktowych), aby otrzymywać szczegóły dotyczące takich ofert lub czerpać korzyści. Antstream nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie aktualności danych kontaktowych, co może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia lub czerpania korzyści z takich ofert lub otrzymania jakichkolwiek korzyści.

 

4.  ZMIANY W USŁUGACH SUBSKRYPCJI

Treści dostępne za pośrednictwem naszych usług mogą różnić się od obrazów lub informacji dostarczanych użytkownikowi. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania w dowolnym momencie z naszych usług jakichkolwiek treści bez odpowiedzialności względem użytkownika. Powiadomimy użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w usłudze.  

 

5. PRAWA SUBSKRYBENTA DO WPROWADZANIA ZMIAN W SUBSKRYPCJI  

Jeśli użytkownik zechce wprowadzić zmiany w swojej Subskrypcji, może się z nami skontaktować. Damy znać, czy taka zmiana jest możliwa. Jeśli tak, poinformujemy o wszelkich zmianach w cenie Usług Subskrypcji lub o innych kwestiach koniecznych w wyniku żądanej zmiany oraz poprosimy o potwierdzenie chęci jej wprowadzenia.

  

6.   DOSTĘP DO NASZYCH USŁUG  

6.1 Podczas procesu zamówienia poinformujemy użytkownika, jak uzyskać dostęp do naszych usług oraz jak można zakończyć Subskrypcję. Usługi subskrypcji zostaną udostępnione, jak tylko zaakceptujemy zamówienie. 

Będziemy świadczyć usługi użytkownikowi do czasu wygaśnięcia Subskrypcji lub do momentu zakończenia Subskrypcji przez użytkownika lub przez nas, jak opisano poniżej.

6.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli nasze Usługi subskrypcji są opóźnione w wyniku zdarzenia, na które nie mamy wpływu, skontaktujemy się jak najszybciej z użytkownikiem, aby o tym poinformować oraz podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Jeśli to zrobimy, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zdarzeniem, ale jeśli istnieje ryzyko znacznego opóźnienia, można się z nami skontaktować, aby zakończyć Subskrypcję i otrzymać zwrot kosztów za Usługi subskrypcji, które zostały opłacone i niedostarczone.

6.3 Co się dzieje w przypadku niedostarczenia nam wymaganych informacji? Możemy potrzebować od użytkownika pewnych informacji, aby móc świadczyć Usługi subskrypcji. Jeśli nie otrzymamy tych informacji w rozsądnym czasie od momentu poproszenia o nie lub otrzymamy informacje niekompletne lub niepoprawne, możemy zakończyć Subskrypcję. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu Usług subskrypcji lub nieświadczenie żadnej z ich części, jeśli spowodowane jest to niedostarczeniem przez użytkownika potrzebnych nam informacji w rozsądnym terminie od czasu poproszenia o nie.

6.4 Powody, dla których możemy zawiesić świadczenie Usług subskrypcji. Możemy być zmuszeni zawiesić świadczenie Usług subskrypcji, aby: (a)  rozwiązać problemy techniczne lub wprowadzić drobne zmiany techniczne; (b)  zaktualizować Usługi subskrypcji, aby odzwierciedlały zmiany w odpowiednich przepisach i wymogach prawnych. 

6.5 Prawa użytkownika w przypadku zawieszenia świadczenia Usług subskrypcji. Skontaktujemy się z użytkownikiem z wyprzedzeniem, aby poinformować o planie zawieszenia świadczenia Usług subskrypcji, chyba że problem jest pilny lub nagły. Jeśli będziemy zmuszeni zawiesić Usługi subskrypcji przez okres dłuższy niż jeden w miesiąc w dowolnym roku, dostosujemy odpowiednio cenę, aby użytkownik nie płacił za Usługi subskrypcji w trakcie ich zawieszenia. Można się z nami skontaktować w celu zakończenia Usług subskrypcji, jeśli je zawiesimy lub mamy w planach je zawiesić, w każdym przypadku przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, a zwrócimy koszty za wszelkie opłaty za Usługi subskrypcji uiszczone z góry w odniesieniu do okresu po zakończeniu Subskrypcji.

6.6 Możemy także zawiesić świadczenie Usług subskrypcji, jeśli użytkownik nie dokona płatności. Jeśli użytkownik nie zapłaci za Usługi subskrypcji w wyznaczonym terminie oraz nadal nie zapłaci w ciągu 2 dni od momentu przypomnienia przez nas o należnej płatności, możemy zawiesić świadczenie Usług subskrypcji do momentu opłacenia zaległych kwot. Skontaktujemy się, aby poinformować o zawieszeniu świadczenia Usług subskrypcji. Nie zawiesimy Usług subskrypcji w przypadku zakwestionowania nieopłaconej faktury. Nie będziemy pobierać opłat za Usługi subskrypcji w okresie, w którym zostały zawieszone. Oprócz zawieszenia Usług subskrypcji możemy także naliczać odsetki od zaległych płatności.

 

7.   PRAWA UŻYTKOWNIKA DO ZAKOŃCZENIA SUBSKRYPCJI  

7.1 Użytkownik zawsze może rozwiązać umowę z nami. Prawa użytkownika po zakończeniu Subskrypcji zależeć będą od rodzaju zakupu, czy coś było z usługami nie tak, jak my działaliśmy oraz kiedy użytkownik zdecyduje się na zakończenie Subskrypcji.

7.2 Zakończenie Subskrypcji z powodu naszych działań lub planu naszych działań. Jeśli użytkownik rezygnuje ze Subskrypcji z powodów wymienionych w punktach od (a) do (c) poniżej, Subskrypcja zostanie natychmiast zakończona i zwrócimy pełną kwotę za nieświadczone Usługi subskrypcji, a użytkownik może mieć także prawo do odszkodowania. Powody to: (a) powiedzieliśmy użytkownikowi o pomyłce w cenie lub w opisie Usług subskrypcji, które zostały zamówione i użytkownik nie chce kontynuować zakupu; (b) zawiesiliśmy świadczenie Usług subskrypcji z powodów technicznych lub poinformowaliśmy o zamiarze ich zawieszenia z powodów technicznych, w każdym przypadku przez okres dłuższy niż 30 dni; lub (c) użytkownik ma prawo do zakończenia Subskrypcji  z powodu naszego złego postępowania.

7.3 Korzystanie z prawa do zmiany zdania jako konsument (Przepisy dotyczące umów konsumenckich z 2013 r. – Consumer Contracts Regulations 2013). Jeśli użytkownik jest konsumentem, w przypadku większości Usług subskrypcji zakupionych online, ma prawo do zmiany zdania w ciągu 14 dni i do otrzymania zwrotu kosztów. Prawa te, zgodnie z Przepisami dotyczącymi umów konsumenckich z 2013 r., zostały wyjaśnione szczegółowo w niniejszych warunkach. Jeśli w tym czasie użytkownik rozpoczął już dostęp do Usług subskrypcji, zostanie naliczona za to opłata.

7.5 Kiedy użytkownik nie ma prawa do zmiany zdania? Prawo konsumenta do zmiany zdania nie ma zastosowania w odniesieniu do wszelkich cyfrowych Usług subskrypcji po rozpoczęciu ich pobierania lub przesyłania. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu korzystania z Usług subskrypcji należy zapłacić za usługi świadczone do czasu poinformowania nas o zmianie zdania. Umowa na towary lub treści cyfrowe jest zrealizowana, gdy Usługi subskrypcji są dostarczone, pobrane lub przesłane oraz opłacone. 

7.6 Rozwiązanie umowy o Usługi subskrypcji. 

Jeśli użytkownik zechce rozwiązać umowę przed upływem terminu jej wygaśnięcia, należy się wówczas z nami skontaktować, aby nas o tym poinformować, poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści „STOP ANTSTREAM” na bezpłatny numer 80714 lub poprzez zgłoszenie – czat na stronie s.fortumo.com. Subskrypcja zostanie natychmiast anulowana.

 

LUB

 

Subskrypcja zakończy się z upływem okresu za jaki została pobrana ostatnia opłata.

 

 

8. JAK ZAKOŃCZYĆ SUBSKRYPCJĘ?

8.1 Należy poinformować nas o chęci zakończenia Subskrypcji. Aby zakończyć Subskrypcję, prosimy nas o tym poinformować wykonując jeden z poniższych kroków:

(a)  E-mail. Kontakt drogą e-mailową z obsługą klienta (contact@antstream.com). Należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, szczegóły zamówienia oraz jeśli to możliwe, numer telefonu i adres e-mail.

(b)  SMS. Wysyłając SMS o treści „STOP ANTSTREAM” na bezpłatny numer 80714

c) Online. poprzez zgłoszenie – czat na stronie s.fortumo.com

8.2  Licencja użytkownika na korzystanie z naszych Usług wygasa po zakończeniu Subskrypcji i użytkownik nie może dalej korzystać z naszego Oprogramowania.

 

9. NASZE PRAWA DO ZAKOŃCZENIA SUBSKRYPCJI  

9.1 Możemy zakończyć subskrypcję, jeśli użytkownik złamie jej zasady. Możemy zakończyć Usługi subskrypcji w dowolnym momencie drogą pisemną, jeśli: (a) użytkownik nie dokona na czas płatności oraz w dalszym ciągu nie uiści opłaty w ciągu 3 dni od naszego przypomnienia o należności; (b) użytkownik nie dostarczy informacji potrzebnych nam do świadczenia Usług subskrypcji; (c) użytkownik naruszy naszą umowę EULA lub jakiekolwiek inne obowiązujące warunki, w tym Regulamin Antstream. 

9.2  W przypadku złamania zasad Subskrypcji użytkownik musi nam zapewnić rekompensatę. Jeśli zakończymy Subskrypcję z powodu naruszenia zasad przez użytkownika, zwrócimy wszelkie zapłacone z góry kwoty za Usługi subskrypcji, których nie dostarczyliśmy, ale możemy odliczyć lub naliczyć rozsądną rekompensatę za koszty netto, które poniesiemy w wyniku przerwania Subskrypcji.

9.3 Możemy wycofać Usługi subskrypcji. Możemy skontaktować się drogą pisemną, aby poinformować o planie zaprzestania świadczenia Usług subskrypcji. Poinformujemy o zaprzestaniu świadczenia Usług subskrypcji z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem i zwrócimy wszelkie zapłacone z góry koszty za Usługi subskrypcji, które nie będą dostarczone.

 

10.   JEŚLI WYSTĄPI PROBLEM W USŁUGACH SUBSKRYPCJI  

Jak zgłaszać nam problemy? W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg odnośnie Usług subskrypcji, prosimy się z nami kontaktować. Można zadzwonić do naszego zespołu obsługi klienta w zen desk.

11.   CENA I PŁATNOŚĆ  

11.1 Gdzie znaleźć cenę Usług subskrypcji? Cena za Usługi subskrypcji pojawi się na stronach zamówienia podczas składania zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby mieć pewność, że cena za Usługi subskrypcji zalecana dla użytkownika była prawidłowa. 

11.2   Co się dzieje, jeśli cena jest źle wykalkulowana? Zawsze istnieje możliwość, pomimo naszych najlepszych starań, że niektóre sprzedawane przez nas Usługi subskrypcji będą źle wycenione. Zwykle sprawdzamy ceny przed przyjęciem zamówienia, aby w przypadku, gdy prawidłowa cena Usług subskrypcji w dniu zamówienia jest niższa od ceny podanej w dniu zamówienia, pobrać niższą kwotę. Jeśli prawidłowa cena Usług subskrypcji w dniu zamówienia jest wyższa od kwoty podanej, skontaktujemy się w celu uzyskania instrukcji użytkownika przed przyjęciem zamówienia. Jeśli przyjmiemy oraz zrealizujemy zamówienie, w którym błąd w cenie jest oczywisty i jednoznaczny i mógłby być rozsądnie uznany przez użytkownika jako błędna wycena, możemy zakończyć Subskrypcję i zwrócić wszelkie poniesione koszty.

11.3  Kiedy i jak należy dokonywać płatności? Akceptujemy płatności kartą kredytową. Będziemy wystawiać faktury zgodnie z opisem w pakiecie Usług subskrypcji co miesiąc z góry, aż do końca trwania Okresu subskrypcji. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym terminie zawiesimy dostęp użytkownika do naszych Usług. 

 

12.  NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRATY LUB SZKODY 

12.1  Ponosimy odpowiedzialność względem użytkownika za spowodowane przez nas możliwe do przewidzenia straty i szkody. W przypadku niedotrzymania przez nas niniejszych warunków, jesteśmy odpowiedzialni za poniesione przez użytkownika straty lub szkody, które są możliwym do przewidzenia skutkiem zerwania niniejszej umowy lub niestosowania należytej staranności i braku umiejętności, ale nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, których nie można było przewidzieć. Strata lub szkoda jest możliwa do przewidzenia, jeśli jej wydarzenie się jest oczywiste lub jeśli w momencie aktywowania Subskrypcji obie strony, my oraz użytkownik, wiedziały, że może się zdarzyć, na przykład, jeśli użytkownik omawiał to z nami podczas procesu sprzedaży.

12.2 Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności względem użytkownika, w przypadku gdy byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd. 

12.3 Kiedy odpowiadamy za szkody spowodowane wadliwymi treściami cyfrowymi? Jeśli dostarczone przez nas wadliwe treści cyfrowe uszkodzą urządzenie lub treści cyfrowe należące do użytkownika i spowodowane to będzie brakiem należytej staranności lub umiejętności z naszej strony, naprawimy szkodę lub wypłacimy odszkodowanie. Nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności za szkodę, której można było uniknąć, postępując zgodnie z naszymi poradami dokonania aktualizacji oferowanej bezpłatnie lub za szkodę spowodowaną przez nieprzestrzeganie instrukcji instalacji lub brak minimalnych wymagań systemowych, które zaleciliśmy.

 

13.   W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?  

Jak będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika? Dane osobowe użytkownika będziemy wykorzystywać tylko zgodnie z naszą polityką prywatności.

 

14. INNE WAŻNE WARUNKI  

14.1 Możemy przenieść niniejsza umowę na kogoś innego. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną organizację. Jeśli będziemy mieli zamiar to zrobić, skontaktujemy się z użytkownikiem, aby go o tym poinformować.  

14.2 Żadna inna osoba nie ma praw wynikających z niniejszej umowy. Niniejsza umowa jest zawarta między nami a użytkownikiem. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków. Żadna ze stron nie będzie musiała uzyskać zgody żadnej innej osoby w celu zakończenia Subskrypcji lub wprowadzenia zmian w warunkach. 

14.3 Jeśli sąd uzna część niniejszej umowy za niezgodną z prawem, reszta w dalszym ciągu będzie obowiązywać. Każdy z ustępów niniejszych warunków działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe ustępy będą w pełni obowiązujące.

14.5 Nawet jeśli opóźnimy egzekwowanie niniejszej umowy, nadal możemy ją później egzekwować. Jeśli nie nalegamy od razu, aby użytkownik zrobił coś, do czego zobowiązany jest zgodnie z niniejszymi warunkami, lub jeśli zwlekamy z podjęciem kroków przeciwko użytkownikowi w związku z zerwaniem przez użytkownika niniejszej umowy, nie oznacza to, że użytkownik nie musi robić tych rzeczy i nie przeszkodzi nam to w podjęciu działań przeciwko użytkownikowi w późniejszym czasie. Na przykład, jeśli użytkownik nie dokona płatności, a my nie upominamy się o nią, tylko w dalszym ciągu świadczymy Usługi subskrypcji, wciąż możemy wymagać od użytkownika dokonania płatności w późniejszym terminie. 

14.6 Które przepisy mają zastosowanie do niniejszej umowy i gdzie można wszcząć postępowanie sądowe, jeśli użytkownik jest konsumentem? Niniejsze warunki regulowane są przez prawo angielskie i można wszcząć postępowanie sądowe w związku z Usługami subskrypcji w sądach angielskich. Jeśli użytkownik mieszka w Szkocji, może wszcząć postępowanie sądowe w związku z Usługami subskrypcji w sądach szkockich lub angielskich. Jeśli użytkownik mieszka w Irlandii Północnej, może wszcząć postępowanie sądowe w związku z Usługami subskrypcji w sądach północnoirlandzkich lub angielskich.